O nas

Nasza Wspólnota Przyjaciele Jezusa jest katolicką wspólnotą modlitewną przy Kościele St Johna Vianneya, którego opiekunem jest ks. Marian Szałwa.
Chcemy wzrastać w wierze, prowadzić wspólne modlitwy, uwielbienie.
Skupiająca sie dla wszystkich szukających Boga i Głosić Królestwo Boże przez Ewangelizację i slużbę w Kościele Katolickim.
Co oznaczają słowa Jezusa:

„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”(Łk9,23)
„Niech się zaprze samego siebie”. Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, często ograniczonych i małostkowych, aby przyjąć ten Boży: to droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego, która apostoła Pawła doprowadziła do stwierdzenia: „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).

Wspólnota Przyjaciele Jezusa jest zaangażowana w dzieło Nowej Ewangelizacji.
Naszym celem jest:
– prowadzenie ludzi do poznania Boga jako Ojca (Abba) – bliskiego, dobrego, przebaczającego, a jednocześnie potężnego, świętego i nieskończonego.
– pojednania z Kościołem – braćmi i siostrami posiadającymi wspólnego Ojca, poprzez głębokie osobiste nawrócenie, sakramentalne pojednanie i społeczne / organiczne włączenie w Kościół – Ciało Chrystusa.
– zakorzenienia w lokalnej wspólnocie – pragniemy aby każdy, kto poznaje Ojca, znalazł swoje miejsce w Kościele (również w naszej wspólnocie 🙂 ) które będzie tworzył i budował.

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!
Rz 8,14-17